Hendek Belediyesi

2021/12 Taşınmaz Satış İhalesi

Geri

23 Aralık 2021

İhale Bilgileri
İhale Konusu 2021/12 Taşınmaz Satış İhalesi
Kayıt No 2021/12
İlgili Müdürlük/Birim Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Satış İhalesi
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 17 adet taşınmaz satış ihalesi
İhale Durumu SONUÇLANAN İHALELER
Açıklama
logoson130907
HENDEK BELEDİYESİ
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN 
MADDE 1- Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;
SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
 (tl)
%3
GEÇİCİ
TEMİNAT (tl)
İHALE
SAATİ
SIRA NEVİ ADRES TAPU
MAHALLE
BİLGİLERİ
ADA
PARSEL
ALAN
(m²)
1 Tarla Hallaç Mahallesi Hallaç 2296/59 2.059,98 m² 154.498,50 tl 4.634,96 tl 14:00
2 Tarla Hallaç Mahallesi Hallaç 2285/13 4.732,93 m² 260.311,15 tl 7.809,34 tl 14:10
3 Tarla Hallaç Mahallesi Hallaç 2285/10 3.158,64 m² 205.311,60 tl 6.159,35 tl 14:20
4 Arsa Aksu Mahallesi Aksu 126/2 2.258,75 m² 90.350,00 tl 2.710,50 tl 14:30
5 Arsa Aksu Mahallesi Aksu 147/3 4.192,06 m² 544.967,80 tl 16.349,04 tl 14:40
6 Tarla Akarca Mahallesi Akarca 102/20 17.032,24 m² 1.447.740,40 tl 43.432,22 tl 14:50
7 Tarla Şeyhler Mahallesi Şeyhler 122/2 4.803,37 m² 264.185,35 tl 7.925,56 tl 15:00
8 Tarla Kahraman Mahallesi Kahraman 112/3 17.564,63 m² 1.756.463,00 tl 52.693,89 tl 15:10
9 Arsa A.Çalıca Mahallesi A.Çalıca  2190/51 805,08 m² 120.760,00 tl 3.622,80 tl 15:20
10 Arsa A.Çalıca Mahallesi A.Çalıca  2210/12 930,99 m² 121.028,70 tl 3.630,87 tl 15:30
11 Tarla Çayırbaşı Mahallesi Çayırbaşı 0/249 2.800,00 m² 114.800,00 tl 3.444,00 tl 15:40
12 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2274/1 8.684,57 m² 477.651,35 tl 13.429,55 tl 15:50
13 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2275/91 5.019,23 m² 326.249,95 tl 9.787,50 tl 16:00
14 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2282/29 1.543,63 m² 70.181,50 tl 2.105,45 tl 16:10
15 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2282/126 1.383,68 m² 69.184,00 tl 2.075,52 tl 16:20
16 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2282/151 5.053,95 m² 277.967,25 tl 8.339,02 tl 16:30
17 Tarla Martinler Mahallesi Martinler 2282/155 1.382,37 m² 76.030,35 tl 2.280,92 tl 16:40
MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 23.12.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00' da Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 22.12.2021 Çarşamba günü saat 16:00`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MADDE 3-Satış bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.
MADDE 4-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) İkametgah belgesi,
b) Tebligat için adres beyanın (telefon, faks ve varsa emsal adresi belirtilecek) verilmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname (belgenin aslı),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı),
f) Nüfus Cüzdanı Sureti Fotokopisi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. (Her parsel için ayrı şartname bedeli ödenecek.)
h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
i) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) Faaliyet Belgesi ( idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge),
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname (belgenin aslı),
c) Tebligat için adres beyanının ( telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek ) verilmesi,
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. (Her parsel için ayrı şartname bedeli ödenecek.)
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.
f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
g) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (belgenin aslı)
MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, şartname ve ekleri 250.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
                           02.12.2021
                 
                 
                 
                        Turgut BABAOĞLU
                        Belediye Başkanı
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 23.12.2021
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
 
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi