Hendek Belediyesi

2886 araç satış ihalesi

Geri

9 Temmuz 2021

İhale Bilgileri
İhale Konusu 2886 araç satış ihalesi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Türü Satış İhalesi
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu SONUÇLANAN İHALELER
Açıklama

İHALE İLANI

HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

3 ADET ARAÇ SATIŞ İHALE İLAN METNİDİR

 

1- Belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri belirtilen 3 adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre ve aşağıda belirtilen ilke ve koşullara göre Hendek Belediyesi Meclis Salonunda toplanacak Belediye Encümeni(İhale Komisyonunca) huzurunda 09/07/2021 tarihinde Cuma günü belirtilen saatlerde AYRI AYRI yapılacak ihaleler ile satılacaktır.

 2- Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya Belediyemiz veznesine yatırılacak 150,00 TL satış bedeli karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

 3 – Araçlar mesai saatleri içerisinde Belediyemize ait Lütfiyeköşk  Mah. Merkez Sk. No: 113 adresinde bulunan Belediyemiz Şantiyesinde görülebilir.

4-İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak  09/07/2021 tarih ve saat 12:00 ‘ a kadar Hendek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

5- Ekli listede belirtilen araçların her birinin AYRI AYRI muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları tabloda belirtilmiştir.(Muhammen Bedellere KDV dahil değildir. KDV tahsilat esnasında ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir).

6 – İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır.

7- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerekçesini karada belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

c) Nüfus Kayıt Örneği,

d) İkametgâh Belgesi,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

g) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli  Vekaletname,

h) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

ı) Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak ‘’Borcu Yoktur Belgesi’’

Tüzel Kişiler :

a) Tüzel Kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel  kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi  veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten katılınıyorsa   ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekaletname veya yetkili organlarca alınmış kararlar,

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu ,

e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

g) Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden  alınacak ‘’ Borcu Yoktur Belgesi’’,

 

 

 

Turgut BABAOĞLU

 

Hendek Belediye Başkanı

 

İHALE KAPSAMINDA SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇ İLE İLGİLİ BİLGİLER

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

TİPİ

CİNSİ

MODEL YILI

ŞASİ NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT %3 TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

54 KV 600

HYUNDAİ

SANTA FE

OTOMOBİL

2014

KMHSU81UDEU373253

307.000,00 TL

9.210,00 TL

09.07.2021

14:00

2

54 KG 377

MITSUBİSHİ

CA TEK KATLI

OTOBÜS

1998

NLTMS715RW1090097

42.000,00 TL

1.260,00 TL

09.07.2021

14:10

3

54 KD 600

(Trafikten Çekme Belgelidir)

SCANIA VABİS

 

KAMYON

1990

XLERM4X2A04297632

50.000,00 TL

1.500,00 TL

09.07.2021

14:30

 

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres kemaliye mah. cumhuriyet alanı no:11
İlgili Telefon 0 264 614 6152
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer HENDEK BELEDİYESİ ANA BİNA MECLİS SALONU
İhale Tarihi 9.7.2021
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şartname Bedeli
 
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı 3 ADET ARAÇ SATIŞ İHALESİ
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi